Trường Mn Tuổi Ngọc có 15 phòng học, trong đó điểm chính có 6 lớp, điểm lẻ 9 lớp cùng với trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đủ cho công tác dạy và học của cô và trẻ