Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 2.755
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao dẳng
  • Điện thoại:
   0347994468
 • Rơ Châm Thuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0374203477
 • Lê Thị Bích Ngoc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao dẳng
  • Điện thoại:
   0972482934
 • Rmah HMuch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0335440228
 • Rmah HLơnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0364922828
 • Nguyễn Thị Nhật Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0326267448
 • Y Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao dẳng
  • Điện thoại:
   0339819440
 • Nguyễn Công Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0976684256
  • Email:
   Nguyencongcanhzenfone5@gmail.com
 • Y Duyin
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Điện thoại:
   0356362620
  • Email:
   Duyintn.@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV hợp đồng 36 tháng

 • Y Xoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0374796823
  • Email:
   xoakontum@gmail.com
 • Nganh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   0382883782
  • Email:
   nganhtn.@kontumcity.edu.vn