Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 2.755
 • Lục Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó HiệuTrưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân đại học
  • Điện thoại:
   0975362994
  • Email:
   anhhong77kt@gmail.com
 • Đỗ Thị Diễm Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Điện thoại:
   0767749317
  • Email:
   dtdlinh.mnhoamai@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0369328136
  • Email:
   thamnangmai@kontum.moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng